Giới thiệu

12/07/2017 14:12 Số lượt xem: 33699

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH

Địa chỉ: Số 07 - Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3.822 653                         Fax: (0222)3.822 653

Email: sct@bacninh.gov.vn        

Website: http://sct.bacninh.gov.vn 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1. Vị trí, chức năng

          Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; phân bón vô cơ; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoán sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công thương.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          Nhiệm vụ và Quyền hạn của Sở Công thương Bắc Ninh được quy định cụ thể tại Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

 

 

Giám đốc

Trần Ngọc Thực

1. Lĩnh vực công tác:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương. Giữ mối quan hệ đối ngoại với các cơ quan, tổ chức hữu quan  và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác.

+ Tổ chức cán bộ, thanh tra, tài chính, chủ trì quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Công thương; Làm chủ tài khoản , chủ trì các cuộc họp giao ban  cơ quan, ngành; Chủ tịch hội đồng xét tuyển công chức, viên chức, nâng lương, TĐKT, kỷ luật của ngành.

+ Cải cách hành chính," Một cửa". Ký các văn bản, Quyết định, chứng chỉ,  giấy phép thuộc phạm vi Sở quản lý theo phân cấp và uỷ quyền của UBND tỉnh Bắc Ninh, các đề án, dự án trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Công thương.

* Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, phòng Quản lý Năng lượng, Phòng Quản lý Thương mại

2. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: (0222) 3.875.919

Email: tnthuc.sct@bacninh.gov.vn.

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Phạm Khắc Nam

 

 

 

 

 

1.Lĩnh vực công tác:

* Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực:

- Quản lý cụm công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công nghiệp tiêu dùng; Công nghệ thực phẩm, công nghệ khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; An toàn môi trường, hoá chất, Vật liệu nổ, Cơ khí luyện kim. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

* Trực tiếp phụ trách:

- Phòng Quản lý Công nghiệp

- Tham gia Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng được phân công.

* Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 2. Thông tin liên hệ:

     Điện thoại: (0222)3.825.986

Email: pknam.sct@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

1.Lĩnh vực công tác:

* Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực:

- Quản lý cụm công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công nghiệp tiêu dùng; Công nghệ thực phẩm, công nghệ khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; An toàn môi trường, hoá chất, Vật liệu nổ, Cơ khí luyện kim. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

* Trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng.

- Phòng Kỹ thuật - An toàn Môi trường.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

- Tham gia Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng được phân công.

* Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 2. Thông tin liên hệ:

     Điện thoại: 

Email: hatuan.sct@bacninh.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

STT

Tên đơn vị

Trưởng phòng

Liên hệ

1

Văn phòng                    

Vương Thị Ngọc

Điện thoại: (0222) 3.854.079

Email: vtngoc.sct@bacninh.gov.vn

2

Thanh tra

Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: (0222)3.854.081

Email: nxtruong.sct@bacninh.gov.vn

3

Phòng Quản lý Công nghiệp

Vũ Quý

Điện thoại: (0222)3.825.985

Email: vquy.sct@bacninh.gov.vn

4

Phòng Kỹ thuật an toàn -  Môi trường

Lâm Minh Thẩm

Điện thoại: (0222)3.854.080

Email: lmtham.sct@bacninh.gov.vn

5

Phòng Quản lý năng lượng

Nguyễn Văn Cần

Điện thoại: (0222)3.854.082

Email: nvcan.sct@bacninh.gov.vn

6

Phòng Quản lý thương mại

Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: (0222)3.874.039

Email: ntnga.sct@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

STT

Tên đơn vị

Giám đốc Trung tâm

Liên hệ

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Trần Văn Hiện

Điện thoại: (0222)3.855.369

Email: tvhien.sct@bacninh.gov.vn

 

                                                                                                      

  

 

 

 

Liên kết Website

Ứng dụng tạm thời không có.