Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 391
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 51/QĐ-SCT Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức - Lâm Minh Thẩm Chương trình, Dự án 16/04/2024
2 50/QĐ-SCT QĐ về việc chi phúc lợi tập thể cho CC, HĐLĐ Văn phòng Sở ngày 30/4-1/5, 10/3 ÂL năm 2024 Chương trình, Dự án 16/04/2024
3 421/SCT-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Chương trình, Dự án 15/04/2024
4 406/BC-SCT V/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình, Dự án 11/04/2024
5 401/SCT-QLNL Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo Chương trình, Dự án 11/04/2024
6 393/GM-SCT Giấy mời cán bộ dự Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Chương trình, Dự án 10/04/2024
7 45/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - DA Cải tạo trụ sở Chương trình, Dự án 08/04/2024
8 46/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8 - DA Cải tạo trụ sở Chương trình, Dự án 08/04/2024
9 371/BC-SCT V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức Chương trình, Dự án 05/04/2024
10 363/SCT-VP Thỏa thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đến tuổi nghỉ hưu Chương trình, Dự án 05/04/2024
11 43/QĐ-SCT Quyết định nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung - Nguyễn Thị Thu Hồng Chương trình, Dự án 29/03/2024
12 42/QĐ-SCT Quyết định nâng lương thường xuyên, phụ cấp vượt khung - Nguyễn Văn Cần Chương trình, Dự án 29/03/2024
13 41/QĐ-SCT Quyết định nâng lương thường xuyên, phụ cấp vượt khung - Lâm Minh Thẩm Chương trình, Dự án 29/03/2024
14 340/SCT-VP Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Chương trình, Dự án 29/03/2024
15 334/BC-SCT V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Chương trình, Dự án 28/03/2024
16 38/QĐ-SCT Quyết định v/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở Công Thương Bắc Ninh Chương trình, Dự án 27/03/2024
17 318/SCT-VP Góp ý vào dự thảo Hướng dẫn, đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương trình, Dự án 27/03/2024
18 317/SCT-VP Ý kiến dự thảo “Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh” Chương trình, Dự án 27/03/2024
19 303/TB-SCT Thông báo điều chỉnh tên nội dung công việc trong dự toán NSNN năm 2024 Chương trình, Dự án 22/03/2024
20 292/BC-SCT Báo cáo kết quả kiểm tra công vụ Quý I năm 2024 Chương trình, Dự án 21/03/2024
Trang 1/20|<<123456>>|