Triển khai Luật Thanh tra năm 2022

07/08/2023 16:12 Số lượt xem: 50

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về việc triển khai Luật Thanh tra năm 2022.,...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về việc triển khai Luật Thanh tra năm 2022.

https://bacninh.gov.vn/documents/20182/46761365/134.jpg/e463f837-b733-127d-f907-04b34f8fa3fe?t=1691114140531

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Theo đó, kế hoạch nhằm quán triệt những nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2022; nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra cho cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Thanh tra và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác thanh tra được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật Thanh tra năm 2022 vào cuộc sống. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra năm 2022; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022, quán triệt những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn chuyên đề về Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức triển khai, xây dựng cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định của Chính phủ, Thông tư  hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh tra

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản liên quan.

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023. Luật gồm 8 chương với 118 điều quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.

Vương Thị Ngọc
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/trien-khai-luat-thanh-tra-nam-2022-47951048

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 2845
Đã truy cập : 112856459