Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Phòng Xuất Nhập khẩu - Sở Công thương Bắc Ninh hoạt động từ 01/6/2017

05/06/2017 08:12 Số lượt xem: 1070
Phòng Quản lý Xuất - Nhập khẩu có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Xuất nhập khẩu...

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh ký Quyết định số 47/QĐ-GĐ, theo đó quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý Xuất – Nhập khẩu.

Ngày 24/5/2017, Sở Công thương Bắc Ninh có văn bản số 331/SCT-VP thông báo về việc chính thức hoạt động Phòng Quản lý Xuất - Nhập khẩu kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Phòng Quản lý Xuất - Nhập khẩu có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Xuất nhập khẩu; Hội nhập quốc tế; Cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ; Quản lý Văn phòng đại diện và chi nhánh; Thương mại điện tử; Xúc tiến thương mại. Các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

  1. Về xuất nhập khẩu

  - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

  - Quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, uỷ quyền của Bộ Công thương và UBND tỉnh;

  - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương tình hình thực hiện kế hoạch, chính sách xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ xuất nhập khẩu; đề xuất, kiến nghị sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu, giải pháp phát triển hàng xuất khẩu;

  - Xác nhận nhập khẩu thiết bị vật tư, nguyên liệu, linh kiện ..... theo quy định của pháp luật; những hàng hóa bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được theo chỉ đạo, ủy quyền của Bộ Công thương và UBND tỉnh;

  - Hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các Hiệp định thương mại tự do.

  - Phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) chỉ đạo, hướng dẫn thương nhân thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo chỉ đạo của Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương và UBND tỉnh.

  2. Về hội nhập kinh tế

  - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

  - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương, hỗ trợ các chương trình cho Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện. theo phân công của Giám đốc Sở.

  3. Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

  - Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh.

  - Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.

  - Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.

  - Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

  4. Về quản lý Văn phòng đại diện và chi nhánh

  - Thực hiện công tác quản lý nhà nước và thụ lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh;

  - Thực hiện công tác quản lý nhà nước và thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn;

  - Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp quy liên quan cho nhân viên làm việc tại các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn;

  - Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về các cơ chế chính sách đối với hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn.

  5. Về thương mại điện tử

  - Tham mưu xây dựng và tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

  - Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công thương.

  6. Về xúc tiến thương mại

  - Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

  - Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Phòng Quản lý Xuất – Nhập khẩu được phân giải quyết các thủ tục hành chính sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc

Công nghiệp tiêu dùng

2

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh.

Xúc tiến thương mại

3

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh.

Xúc tiến thương mại

4

Thông báo thực hiện khuyến mại

Xúc tiến thương mại

5

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Xúc tiến thương mại

6

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Xúc tiến thương mại

7

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Xúc tiến thương mại

8

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thương mại quốc tế

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thương mại quốc tế

10

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi địa, điểm).

Thương mại quốc tế

11

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp bị mất, rách, cháy).

Thương mại quốc tế

12

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp đổi tên).

Thương mại quốc tế

13

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp gia hạn).

Thương mại quốc tế

14

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Giám định thương mại

15

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

Giám định thương mại

16

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

Quản lý Cạnh tranh

17

Xác nhận sửa đổi, bổ sung tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

Quản lý Cạnh tranh

18

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

Quản lý Cạnh tranh

Vũ Quý - Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lý XNK

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 880

Đã truy cập : 42926049