Khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019

18/03/2019 20:08 Số lượt xem: 575
Ngày 15/3/2019 tại Hội trường Sở Công thương Bắc Ninh đơn vị Trưởng khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị  ký giao ước thi đua năm 2019...

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo của 12 Sở, Ban, Ngành trong Cụm.

 

Lãnh đạo các sở, ngành trong Khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2019

     Trước sự chứng kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh. Khối thi đua các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật, thống nhất và cùng ký Giao ước thi đua năm 2019 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

     1. Tích cực, Chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương, cơ chế, chính sách để điều hành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động của các Sở, ban ngành về kinh tế, kỹ thuật.

     2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước _30/4/197/- 30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)….; quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Bắc Ninh.

     3. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chương trình, đề tài, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, của ngành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

     4. Tăng cường quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

   5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, bằng những phong trào, hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

     6. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế khoạc phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

     * Về kinh tế:

     Tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 7% -8% so với năm 2018;

     + Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS2010):1.232.500 tỷ đồng, tăng 8,0% so với TH năm 2018;

     + Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá SS2010): 8.950 tỷ đồng;

     + Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 27.397 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 70.600 tỷ đồng;

     + Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 53.380 tỷ đồng, tăng 7,6% so TH năm 2018;

     + Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 33 tỷ USD; trong đó: khu vực doanh nghiệp FDI 32,86 tỷ USD;

     + Kim ngạch nhập khẩu: 29 tỷ USD, giảm 7,2% so năm 2018;

     + Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%;

     * Về xã hội:

     + Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 72%;

     * Về môi trường:

     Chủ đề năm 2019: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.

     + Tỷ lệ  khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuản môi trưởng đạt 100%;

     + Xây dựng lò đốt rác ở các xã (trên địa bàn các huyện Tiên Du, Yên Phong, thị xã Từ Sơn) đạt 100%;

     + Xã có phong trào làm sạch đồng ruộng hiệu quả đạt 100%;

     + Điểm tập kết rác thải đảm bảo hoạt động hiệu quả, vệ sinh môi trường 100%;

     Các đơn vị trong Khối thống nhất thông qua kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, nhất trí quyết tâm phấn đấu đạt được các nội dung và mục tiêu đề ra./.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4893

Đã truy cập : 43696350