Ban Bí thư ra Chỉ thị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

22/02/2019 11:18 Số lượt xem: 374

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...

 

     Trong thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém về quyền lợi của người tiêu dùng; hạn chế của các cấp ủy tổ chức đảng; chính quyền và cán bộ đảng viên nhận thức chưa đầy đủ; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng còn hạn chế.

     Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban Bí thư đã đưa ra 06 nhóm giải pháp như sau:

     Nhóm giải pháp 01: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc coi tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân, tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

     Nhóm giải pháp 02: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước mắt, tập trung tổng kết thực hiện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

     Nhóm giải pháp 03: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

     Nhóm giải pháp 04: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

     Nhóm giải pháp 05: Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

     Nhóm giải pháp 06: Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

    Toàn văn Chỉ thị vui lòng xem và tải tại đây.

Nguyễn Thị Thu Giang - Phòng QLTM

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5040

Đã truy cập : 43696339